Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A
25.08.2023.
korica-5-i-6.jpg

Брачни статус и Фертилитет

Републички завод за статистику објављује две књиге са коначним резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године: Књигу 5. „Брачни статус“, која садржи податке о становништву Републике Србије старом 15 и више година према законском брачном статусу, полу и старости и податке о становништву које живи у ванбрачним заједницама, према полу и старости, по општинама и градовима, и Књигу 6. „Фертилитет“, која садржи податке о становништву старом 15 и више година према броју живорођене деце, полу и старости, по општинама и градовима. Поред тога, у дисминационој бази објављени су и подаци о становништву старом 15 и више година према календарској години рођења, полу и брачном статусу и подаци о становништву старом 15 и више година према броју живорођене деце, полу, старости и националној припадности, по регионима.


Брачни статус

Подаци о законском брачном статусу

Према резултатима Пописа 2022. године, око половине становништва старости 15 и више година је у браку (51%), скоро трећина (31%) никада није склапала брак, 11,6% је удоваца/удовица и 6,1% разведених лица.

Табела 1. Становништво старо 15 и више година према законском брачном статусу и полу, Попис 2022.
  Укупно Мушко Женско Укупно Мушко Женско
Република Србија 5 691 551 2 739 739 2 951 812 100 100 100
Неожењени/неудате 1 765 403 1 004 774 760 629 31,02 36,67 25,77
Ожењени/удате 2 904 402 1 444 770 1 459 632 51,03 52,73 49,45
Удовци/удовице 661 418 135 397 526 021 11,62 4,94 17,82
Разведени 347 079 147 906 199 173 6,10 5,40 6,75
Непознато 13 249 6 892 6 357 0,23 0,25 0,22

Посматрано према полу, највеће разлике присутне су у уделима неожењених/неудатих и удоваца/удовица. Наиме, 36,7% мушкараца старости 15 и више година никада није склапало брак, док је удео неудатих међу женама старости 15 и више година 25,8%. С друге стране, међу женама старим 15 и више година 17,8% је удовица, док је код мушкараца удео удоваца свега 4,9%.

Графикон А: Становништво старо 15 и више година, према законском брачном статусу и полу (%), Попис 2022.

У периоду између два последња пописа (2011-2022) смањен је удео лица у браку - са 55% (Попис 2011) на 51% (Попис 2022), док је забележен пораст удела лица која нису склапала брак – са 28% (Попис 2011) на 31% (Попис 2022). Удео разведених повећан је за око 1% – са 4,9% (Попис 2011) на 6,1% (Попис 2022), док је удео  обудовелих лица остао непромењен у односу на претходни попис. 

Подаци по општинама и градовима – Попис 2022

Пет општина са највећим учешћем лица у браку су:  Прешево (60,6%), Бујановац (59,5%), Александровац (59,3%), Пријепоље (59,0%) и Рашка (58,9%). Највеће учешће неожењених/неудатих лица забележено је у градским општинама Града Београда – Стари град (38,4%), Звездара (38,0%), Врачар (37,8%), Палилула (37,1%) и Вождовац (36,2%) и у Новом Саду (36%), док је учешће разведених лица највеће у Суботици (8,9%), Бечеју (8,7%), Сенти (8,6%), Зајечару (8,3%) и у Београдским градским општинама Стари град (8,3%) и Врачар (8,2%). 

Подаци о лицима која живе у ванбрачној заједници

Према резултатима Пописа 2022, од укупно 5 691 551 лица старости 15 и више година, 277 140 лица (4,87%) живи с партнером/партнерком у ванбрачној заједници. Њихова просечна старост износи 42,38 година.

Посматрано по полу, у ванбрачној заједници живи 138 933 мушкараца и 138 207 жена. Мушкарци који живе у ванбрачној заједници стари су у просеку око 44 године, а жене око 41 годину. 

Графикон Б:  Лица стара 15 и више година која живе у ванбрачној заједници према старости и полу, Попис 2022.

У периоду између два последња пописа удео лица која живе у ванбрачној заједници у становништву старости 15 и више година повећан је са 3,83% (Попис 2011) на 4,87% (Попис 2022).

Подаци по општинама и градовима – Попис 2022

Највећи удео лица која живе у ванбрачној заједници у укупном становништву старости 15 и више година забележен је у: Мајданпеку (10,5%), Ковину и Жагубици (9,5%), Белој Цркви (8,8%), Пожаревцу (8,7%) и Србобрану (8,5%).

Најмањи удео лица која живе у ванбрачној заједници имају општине Прешево, Пријепоље и Трговиште (испод 1%),  Рашка и Мали Зворник (1,0%) и Сјеница и Љубовија (1,2%). 

  

Фертилитет

Податак о броју живорођене деце прикупљан је за жене у свим пописима у периоду 1948–2022. У Попису 2022. године питање о броју живорођене деце први пут је постављено и мушкарцима.

Табела 1. Становништво старо 15 и више година према броју живорођене деце и полу, Попис 2022.
Број живорођене деце Република Србија Мушкарци Жене
укупно % укупно % укупно %
Република Србија 5 691 551 100 2 739 739 100 2 951 812 100
Без деце 1 760 588 30,93 1 002 736 36,60 757 852 25,67
1 дете 1 025 192 18,01 443 443 16,19 581 749 19,71
2 2 263 716 39,77 999 430 36,48 1 264 286 42,83
3 491 997 8,64 224 710 8,20 267 287 9,06
4 99 124 1,74 45 346 1,66 53 778 1,82
5 и више деце 37 904 0,67 16 727 0,61 21 177 0,72
Непознато 13 030 0,23 7 347 0,27 5 683 0,19
Просечан број живорођене деце 1,35   1,24   1,44  

Према резултатима Пописа 2022. године, скоро трећина становника старости 15 и више година нема ниједно живорођено дете (удео лица без деце је 31%), 18% има једно дете, око 40% има двоје деце, 8,64% има троје деце и 2,4% има четворо или више живорођене/биолошке деце.

Приметне су значајне разлике у броју живорођене деце између мушкараца и жена. Код мушкараца је скоро изједначен удео лица без деце и са два детета (око 36%), следе мушкарци са једним биолошким дететом (16,2%) и са троје деце (8,2%). Код жена старости 15 и више година највећи удео имају жене које су родиле двоје деце (42,8%), следе жене које нису рађале (25,7%), затим жене са једним дететом (19,7%) и жене са троје живорођене деце (9,1%).

Удео лица са више од троје живорођене деце изразито је низак код оба пола (2,3% код мушкараца и 2,5% код жена).

Подаци о броју живорођене деце по полу и старости показују да су удели лица која нису учествовала у репродукцији изразито високи у старосним групама 15–19 година и 20–24 године, како код мушкараца тако и код жена, што је и очекивано, нарочито на почетку плодног периода. Разлике у репродуктивном понашању мушкараца и жена најизраженије су у старосним групама 25–29 година и 30–39 година. Наиме, 37,5% жена старости 25–29 година родило је најмање једно дете, док код мушкараца исте старости свега 19% има децу. У старосној групи 30–39 година 29% жена је без деце, док је процентуални удео мушкараца исте старости који су без деце 48%. Удео лицa без деце у старосној групи 40–49 година код жена је 16%, а код мушкараца 27,3%.

Табела 2. Становништво старо 15 и више година према броју живорођене деце, полу и старости, Попис 2022.

Мушкарци
Старост Без деце 1 дете 2 детета 3 детета 4 детета 5 и више деце
15–19 год. 99,59 0,31 0,05 0,01 0,00
20–24 95,55 3,07 0,93 0,22 0,06 0,01
25–29 81,11 11,55 5,49 1,24 0,36 0,12
30–39 48,07 20,45 23,24 6,21 1,31 0,43
40–49 27,29 19,59 38,76 11,04 2,24 0,72
50–59 20,05 18,53 46,48 11,41 2,36 0,86
60 и више год. 10,02 17,81 58,16 10,79 2,08 0,87
Жене
Старост Без деце 1 дете 2 детета 3 детета 4 детета 5 и више деце
15–19 год. 98,24 1,36 0,31 0,04 0,00
20–24 86,90 8,41 3,38 0,90 0,27 0,06
25–29 62,42 19,16 13,32 3,65 1,03 0,33
30–39 29,08 23,71 33,96 10,12 2,26 0,73
40–49 16,11 22,56 45,49 12,27 2,53 0,86
50–59 12,16 20,31 52,69 11,63 2,18 0,85
60 и више год. 7,77 21,25 58,33 9,66 1,84 0,87

Подаци о броју живорођене деце жена старости 50–59 година показују да је свака осма жена изашла из периода плодности не учествујући у репродукцији, односно 12,2% жена није родило ниједно живо дете до 49–те године живота. С друге стране, сваки пети мушкарац старости 50–59 година, нема своју биолошку децу, тј. 20% је без деце.

Подаци по општинама и градовима – Попис 2022

Највећи просечан број живорођене деце забележен је у Медвеђи, Тутину, Сјеници, Прешеву, Пријепољу, Бојнику и Новом Пазару (више од 1,6 деце у просеку), док најмањи просечан број живорођене деце имају становници градских општина Града Београда – Стари град, Врачар, Савски венац, Звездара, Нови Београд, Вождовац, Палилула, као и становници Новог Сада (мање од 1,2 детета у просеку). 

Линкови:

Књига 5: Брачни статус
Табела 1. Становништво старо 15 и више година према брачном статусу, старости и полу
Табела 2. Становништво старо 15 и више година које живи у ванбрачној заједници, према старости и полу, по областима
Табела 3. Становништво старо 15 и више година према години рођења, полу и брачном статусу, по регионима

 

Књига 6: Фертилитет
Табела 1. Становништво старо 15 и више година према према полу, старости и броју живорођене деце
Табела 2. Становништво старо 15 и више година према броју живорођене деце, полу, старости и националној припадности, по регионима

 

  Подели ову страну