Мени
Питајте нас | Контакт  
A
A
A
26.04.2024.
logopopis2022.jpg

Домаћинства према породичном саставу и карактеристикама носиоца домаћинства

Републички завод за статистику објављује коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године о домаћинствима према породичном саставу и броју чланова, као и податке о домаћинствима према старости и полу лица на које се води домаћинство и породичном саставу, до нивоа региона.

Од укупно 2 589 344 домаћинстaва у Републици Србији, породичних домаћинстава, односно домаћинства која у свом саставу имају најмање једну породицу, има 1 757 507 (67,9%), док је  непородичних домаћинстава 831 837, односно 32,1%  (773 945 самачких и 57 892 вишечланих непородичних домаћинстава).

 

Табела 1. Домаћинства према породичном саставу

  Број домаћинстава
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 2 589 344
Породична домаћинства 1 757 507
Без других чланова 1 532 131
Са другим члановима 225 376
Домаћинства са једном породицом 1 619 945
Брачни пар без деце 429 364
Ванбрачни пар без деце 50 692
Брачни пар са децом 719 140
Ванбрачни пар са децом 65 165
Мајка с децом 278 663
Отац с децом 76 921
Домаћинства са две породице 128 836
Домаћинства са три и више породица 8 726
Непородична домаћинства 831 837
Самачка 773 945
Вишечлана 57 892

Графикон 1. Домаћинства према породичном саставу

Већина породичних домаћинстава (87,2%) у свом саставу има само чланове породице, док 12,8% породичних домаћинстава осим чланова породицe има и друге чланове домаћинства који не припадају ниједној породици.

Код породичних домаћинстава најзаступљенија су домаћинства са једном породицом (92,2%), док је удео домаћинстава са две или више породица 7,8% (домаћинстава са две породице има 128 836 – удео 7,3% и домаћинстава са три или више породица има 8 726 – удео 0,5%).

Код домаћинстава са једном породицом (1 619 945) најзаступљенији тип породице је „брачни пар са децом” (44,4%), следе типови породица „брачни пар без деце” (26,5%), „мајка с децом” (17,2%), „отац с децом” (4,7%), „ванбрачни пар с децом” (4%) и „ванбрачни пар без деце” (3,1%).  

Графикон 2. Домаћинства с једном породицом према типу породице

Удео непородичних у укупном броју домаћинстава је, у периоду између два пописа, порастао са 24% (Попис 2011) на 32% (Попис 2022), што је директна последица повећања броја самачких домаћинстава са 555 467 (Попис 2011) на 773 945 (Попис 2022). Такође, значајнија промена забележена је и код удела породица типа „брачни/ванбрачни пар с децом” који је смањен са 36,4% (Попис 2011) на 30,3% (Попис 2022) и код удела домаћинстава са две породице – пад са 8,4% (Попис 2011) на око 5% (Попис 2022).

Табела 2. Домаћинства према породичном саставу, пo пописима 2011. и 2022. 

  Попис 2022 Попис 2011
Укупан број домаћинстава 2 589 344 100% 2 487 886 100%
Породична домаћинства Домаћинства са једном породицом Брачни/ванбрачни пар без деце 480 056 18,54 459 125 18,45
Брачни/ванбрачни пар с децом 784 305 30,29 904 877 36,37
Мајка с децом 278 663 10,76 238 280 9,58
Отац с децом 76 921 2,97 61 447 2,47
Домаћинства са две породице 128 836 4,98 209 026 8,40
Домаћинства са три и више породица 8 726 0,34 14 424 0,58
Непородична домаћинства Самачка 773 945 29,89 555 467 22,33
Вишечлана 57 892 2,24 45 240 1,82

Старост и пол лица на које се води домаћинство

Резултати Пописа 2022. показују да је у 63% домаћинстава лице на које се води домаћинство мушког пола. Разлика у корист мушкараца још је израженија ако се посматрају само породична домаћинства. Наиме, у 72% породичних домаћинстава лице на које се води домаћинство је мушкарац, а у 28% домаћинстава жена.

Код непородичних домаћинстава више носилаца домаћинстaва је женског пола (у 55,6% домаћинстава лице на које се води домаћинство је жена, а у 44,4% домаћинстава мушкарац), пре свега због већег броја жена старих 65 и више година које живе саме.

Лице на које се води домаћинство у просеку има 56,7 година, с тим што је у насељима градског типа просечна старост носиоца домаћинства 55,3 године, а у осталим насељима носилац домаћинства у просеку има 59,4 године.

Детаљнији подаци доступни су у табелама у дисеминационој бази:

Табела 1: Домаћинства према породичном саставу и броју чланова

Табела 2: Домаћинства према старости и полу лица на које се води домаћинство и породичном саставу

Такође, на веб-сајту Пописа 2022, у делу „Табеле 2022“, поред свих до сада објављених података у excel формату, доступни су и подаци о становништву према националној припадности, старости (укључујући и просечну старост) и полу, по регионима.

  Подели ову страну