Meni
Pitajte nas | Kontakt  
A
A
A
20.10.2023.
Korica -8 - Porodice.jpg

Porodice


U knjizi „Porodice“ dati su konačni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o osnovnim karakteristikama porodica.

Knjiga sadrži podatke o broju porodica prema tipu – po naseljenim mestima, kao i podatke o porodicama s decom prema tipu i broju dece – po opštinama i gradovima. Pored toga, u diseminacionoj bazi dostupna je i tabela sa podacima o porodicama s decom prema tipu porodice, starosti i broju dece – po opštinama i gradovima.

Porodica je zajednica koja se sastoji samo od bračnog ili vanbračnog para, ili od roditelja (oba ili jednog) i njihove dece. Detetom se smatra lice koje, bez obzira na starost i na bračni status, živi u domaćinstvu s jednim ili oba roditelja, i koje u tom domaćinstvu nema svog bračnog/vanbračnog partnera ili svoje dete.

Porodice prema tipu

Prema rezultatima Popisa 2022. godine, u Republici Srbiji ima ukupno 1 904 314 porodica. Najzastupljenije su porodice tipa „bračni par sa decom“ (43,35%), slede porodice tipa „bračni par bez dece“ (28,1%), zatim porodice tipa „majka s decom“ (16,8%), „otac s decom“ (4,7%), „vanbračni par sa decom“ (4%) i  „vanbračni par bez dece“ (3%).

Tabela 1. Porodice prema tipu, po regionima

  Ukupno Tip porodice
bračni par bez dece vanbračni par bez dece bračni par sa decom vanbračni par sa decom majka s decom otac s decom
REPUBLIKA SRBIJA 1904314 534725 57877 825428 76238 320057 89989
Beogradski region 467110 107037 18154 206417 19371 93112 23019
Region Vojvodine 497139 139057 19863 206424 25300 84739 21756
Region Šumadije i Zapadne Srbije 527592 159146 9334 240576 13479 80621 24436
Region Južne i Istočne Srbije 412473 129485 10526 172011 18088 61585 20778
Region Kosovo i Metohija ... ... ... ... ... ... ...
        %      
REPUBLIKA SRBIJA 100 28,08 3,04 43,35 4,00 16,81 4,73
Beogradski region 100 22,91 3,89 44,19 4,15 19,93 4,93
Region Vojvodine 100 27,97 4,00 41,52 5,09 17,05 4,38
Region Šumadije i Zapadne Srbije 100 30,16 1,77 45,60 2,55 15,28 4,63
Region Južne i Istočne Srbije 100 31,39 2,55 41,70 4,39 14,93 5,04
Region Kosovo i Metohija ... ... ... ... ... ... ...

* Popis 2022. nije sproveden na teritoriji AP Kosovo i Metohija. 

Porodice s decom prema tipu i broju dece

U Republici Srbiji, prema rezultatima Popisa 2022, ima ukupno 1 311 712 porodica s decom (69% od ukupno

 1 904 314 porodica). 

Najzastupljenije su porodice sa jednim detetom (54,3%), slede porodice s dvoje dece (36,1%), zatim porodice s troje dece (7,8%), dok je udeo porodica sa četvoro i više dece manji od 2%. 

Tabela 2. Porodice s decom prema tipu i broju dece

  Ukupno Porodice prema broju dece
sa 1 detetom sa 2 deteta sa 3 deteta sa 4 deteta sa 5 i više dece
REPUBLIKA SRBIJA 1311712 711826 473669 102858 17843 5516
Bračni par sa decom 825428 375806 353688 79950 12655 3329
Vanbračni par sa decom 76238 38081 26097 8024 2708 1328
Majka s decom 320057 233856 72157 11447 1927 670
Otac s decom 89989 64083 21727 3437 553 189
      %      
REPUBLIKA SRBIJA 100 54,27 36,11 7,84 1,36 0,42
Bračni par sa decom 100 45,53 42,85 9,69 1,53 0,40
Vanbračni par sa decom 100 49,95 34,23 10,52 3,55 1,74
Majka s decom 100 73,07 22,55 3,58 0,60 0,21
Otac s decom 100 71,21 24,14 3,82 0,61 0,21

Posmatrano po tipu porodice, udeo porodica sa jednim detetom najveći je kod porodica „majka s decom“ (73,1%) i „otac s decom“ (71,2%). Kod porodica tipa „bračni par s decom“ ne postoje značajne razlike u udelima porodica sa jednim i sa dva deteta (45,5% sa jednim detetom, odnosno 42,8%  sa dva deteta), dok je kod porodica tipa „vanbračni par s decom“ 50% porodica sa jednim detetom, a nešto više od trećine porodica je sa dvoje dece (34,2%).

Udeo porodica sa troje i više dece najniži je kod tipa „majka s decom“ i „otac s decom“ (oko 4,5%), a najviši kod porodica tipa „vanbračni par s decom“ (15,8%).

 

Knjiga 8: Porodice

Tabela 1. Porodice prema tipu, po naseljima

Tabela 2. Porodice s decom prema tipu, broju i starosti dece, po opštinama i gradovima

  Podeli ovu stranu